תנאי שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר WWW.SOLARPOWER.CO.IL (להלן "האתר").
סולארפאוור מייעדת אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי .השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. דפי האתר וכל המידע המופיע באתר הינם רכושה הפרטי של סולארפאוור.
2. זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות סולארפאוור ו/או צד ג’ אלא אם נאמר אחרת. הסימנים (בין אם רשומים ובין אם לאו) והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינה של סולארפאוור ו/או צד ג’ ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של סולארפאוור ו/או צד ג’. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רשיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מסולארפאוור.
3. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, קוד המחשב או השירותים שמקורם באתר זה.
4. האתר בכללותו, דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותכם כמו שהם - as is - נכון לרגע זה. שימושכם והגלישה באתר הנם על אחריותכם הבלעדית. סולארפאוור ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו.
5. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכיוב’. סולארפאוור לא תהיה אחראית לנזק שנגרם או שייגרם לכם או לצד ג’ כלשהו עקב כך וסולארפאוור לא תשא בכל תוצאה או הוצאה שהיא בעניין זה.
6. סולארפאוור לא תישא בשום אחריות עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתכם לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב.
7. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי סולארפאוור אלא בידי גורמים אחרים. אין לסולארפאוור שליטה על- או קשר עם- אתרים אלה, ואין סולארפאוור נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם, ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה.
8. סולארפאוור מתפעלת אתר מזה כשירות ללקוחותיה. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על סולארפאוור ועל מוצריה. למרות שסולארפאוור משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין סולארפאוור מתחייבת לדיוקו של המידע. סולארפאוור לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. סולארפאוור לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.
9. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים לתן יעוץ כלשהו, ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח ולקוח. כמו כן, אין האמור באתר זה מיועד למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון במוצרים המשווקים על ידי סולארפאוור ו/או מי מטעמה.
10. סולארפאוור לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישי), אלא במקרים המפורטים להלן:
10.1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר סולארפאוור או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה סולארפאוור רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
10.2. אם יינתן צו שיפוטי המורה לסולארפאוור למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
10.3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין סולארפאוור;
10.4. אם סולארפאוור תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
11. סולארפאוור רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. הנך מחויב בכל העדכונים ועל-כן יש לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק התנאים בהם הנך מחויב.
12. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת ביני לבין סולארפאוור.
13. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית.

 
  שם:
  דוא"ל:
  הודעה:
  
 
 אנרגיה סולארית    תנאי שימוש באתר